Privacybeleid

Het charter

In het kader van de bescherming van de privacy zullen de gegevens die u ons toevertrouwt, worden geregistreerd in de databases van Psioplanet.com & Psiostore.com en uitsluitend dienen voor intern gebruik door Psychomed.com S.A. Overeenkomstig de GDPR zullen de gegevens op uw verzoek aan u worden meegedeeld en desgevallend worden verbeterd. Al uw vragen over de registratie van uw gegevens kunnen worden gericht aan Psychomed.com S.A. via het contact@psychomed.com.

Bescherming van de privacy

Ons doel is het beschermen van uw gegevens. Het staat u vrij om deze site te bezoeken, u te informeren over onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of onze nieuwe diensten, zonder dat u ons persoonlijke informatie hoeft te verstrekken. Indien u echter transacties wenst uit te voeren via de site, dient u zich te laten registreren als lid van www.psiostore.com. Wij verbinden ons ertoe om gegevens die op u betrekking hebben, zoals adres, e-mail, telefoon- en faxnummer, identificatiegegevens, enz. niet te onthullen aan derden, te delen of te verkopen. Wij houden alle gegevens betreffende uw beroepsactiviteiten en uw transacties up-to-date, volgens onze gebruikelijke normen van strikte vertrouwelijkheid en veiligheid.

Gebruik van “cookies”

Wij zullen af en toe gebruik maken van cookies, met de bedoeling u een betere service te leveren. Een “cookie" is een stukje informatie dat door een website wordt opgeslagen binnen de browser van uw computer : dit cookie kan bij een later bezoek aan diezelfde website gerecupereerd worden. Het cookie kan alleen worden gelezen door de website die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken de cookies voor administratieve doeleinden, om bijvoorbeeld uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie of uw toegangscode te registreren, zodat u niet altijd dezelfde gegevens hoeft in te tikken telkens als u onze website bezoekt. De meeste cookies werken alleen gedurende een enkele sessie of een enkel bezoek. Geen ervan bevat gegevens die het mogelijk maken om telefonisch of via e-mail met u contact op te nemen. U heeft ook de mogelijkheid om uw browser zo te configureren dat u bij elke aanmaak van cookies wordt ingelicht of dat de aanmaak ervan belet wordt.

Beleid inzake privacy en vertrouwelijkheid

Psychomed.com S.A. behoudt zich het recht voor om de gegevens met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de herkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien de website redelijkerwijs mag aannemen dat alle of een deel van deze berichten betrekking hebben op onwettige of ongeoorloofde activiteiten, of indien hij daartoe het bevel heeft gekregen van de bevoegde overheid. Tenzij de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde overheid, kan de controle van Psychomed.com S.A. enkel slaan op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dit zijn de gegevens die op een webpagina staan, de berichten die te vinden te zijn in de discussieforums of de computermailings, zonder dat deze lijst beperkend is. Psychomed.com S.A. kan de nodige maatregelen nemen met het oog op een vlot beheer van het computersysteem. De website kan zich in dat verband toegang verschaffen tot elk bericht dat in zijn computersysteem is opgeslagen.

De gebruiker verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en zijn ID te bewaren. Ieder gebruik van de identificatie-elementen gebeurt onder de volle verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen dient de gebruiker dit zo snel mogelijk te melden aan Psychomed.com S.A., waarbij deze mededeling bij e-mail contact@psychomed.com bevestigd moet worden.

De persoonsgegevens betreffende de gebruiker worden opgenomen in de bestanden van Psychomed.com S.A. en worden verwerkt: met het oog op het beheer van de klanten en het uitvoeren van marktonderzoeken; met het oog op de uitgifte, de invordering en de controle van facturen; in het kader van de contractuele relatie met de gebruiker (bijvoorbeeld bij het uitwisselen van post of bij een geschil); met het oog op het voeren van informatie- of promotie-acties rond de producten en diensten van Psychomed.com S.A.

Op schriftelijk verzoek, met datum en handtekening, aan Psychomed.com S.A. kan de gebruiker die zijn identiteit aantoont, van Psychomed.com S.A. gratis en schriftelijk de persoonsgegevens krijgen die op hem betrekking hebben, en desgevallend de rechtzetting vragen van gegevens die onjuist, onvolledig of niet-relevant zouden zijn.

Als de specifieke administratieve gegegevens van de gebruiker veranderen, dient hij dit binnen de maand na de wijziging te melden aan Psychomed.com S.A.